Polityka prywatności

Polityka Prywatności Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu www.detramax.pl jest Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 80, 00-175., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000281519, kapitał zakładowy 107 550,00 złotych, NIP 5252394165, REGON 140950606, BDO 000060002 (dalej jako: „Administrator”).

Użytkownik w razie pytań lub żądań związanych z realizacją praw lub wniosków dotyczących przetwarzania danych osobowych może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: daneosobowe@novascon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w następujących przypadkach:

 1. w celu bieżącego kontaktu – Administrator może przetwarzać dane Użytkowników takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, a także inne dane, które Użytkownik zdecyduje się przekazać w treści skierowanej do Administratora wiadomości. W takim wypadku dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prowadzenie z Użytkownikiem korespondencji i wymiana informacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Po zakończeniu wspólnej korespondencji lub wymiany informacji Administrator może przetwarzać podane przez Użytkownika dane osobowe w celu archiwizacji (co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu prowadzenia z Administratorem korespondencji czy wymiany informacji. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika potrwa najpóźniej do czasu złożenia przez niego uzasadnionego sprzeciwu.
 • w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego dotyczącego usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną – Administrator może przetwarzać dane podane przez Użytkownika w treści reklamacji takie jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres kontaktowy, numer telefonu. Dane te są przetwarzane przez Administratora z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu otrzymania odpowiedzi na reklamację lub realizacji uprawnień wynikających z reklamacji. Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacji. Po zakończeniu powyższych działań Administrator może przetwarzać podane przez Użytkownika dane osobowe w celu archiwizacji dokumentacji i wykazania przebiegu procedury reklamacji w przyszłości na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do upływu terminu przedawnienia roszczeń Użytkownika w tym zakresie lub do czasu wniesienia przez Użytkownika uzasadnionego sprzeciwu.
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń i praw – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do upływu terminu przedawnienia tych roszczeń.
 • w celu przesyłania Newsletter’a – Administrator może przetwarzać dane Użytkownika w postaci adresu poczty elektronicznej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest informowanie o produktach Administratora, nowościach, działalności Administratora oraz o ciekawych wydarzeniach, a także analizowanie czy Użytkownik zapoznaje się z Newsletterami Administratora oraz które z informacji w nich zawartych Użytkownik czyta najchętniej. Wysyłka Newsletter’a następuje na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika następuje najpóźniej do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych lub wycofania zgody na otrzymywanie Newsletter’a. Podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie adresu poczty elektronicznej jest niezbędne jeżeli Użytkownik chce otrzymywać Newsletter. W każdym czasie Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem e-maila pod adresem: daneosobowe@novascon.pl lub klikając w link dotyczący rezygnacji znajdujący się na samym dole w każdej wiadomości, w której przesyłany jest Newsletter.
 • w celu zarządzania stroną internetową i analizowania danych gromadzonych w sposób automatyczny – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez czas działalności Serwisu, jednak nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • w celu prowadzenia profili na portalach społecznościowych i internetowych – ponieważ Administrator posiada profile (w tym fanpage) na portalach społecznościowych (np. Facebook, Instagram) – Administrator może przetwarzać dane, które Użytkownik pozostawia odwiedzając te profile i oglądając prezentowane materiały, np. komentarze, identyfikatory internetowe, „polubienia”. Wówczas takie dane są przetwarzane głównie w celu umożliwienia aktywności na profilach Administratora, na portalach gdzie Administrator prezentuje swoje materiały i produkty, w celu efektywnego prowadzenia profili Administratora, prezentowania informacji o różnych działaniach Administratora, inicjatywach, usługach czy innej aktywności oraz w związku z promowaniem produktów i usług Administratora, a także w celach statystycznych i analitycznych oraz ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu marki, prezentowaniu materiałów Administratora, dbaniu o jakość świadczonych usług i oferowanych produktów, a także na dochodzeniu roszczeń i obronie przed nimi (w razie takiej konieczności). Dane we wskazanym zakresie będą przetwarzane przez Administratora przez okres prowadzenia profili, prezentowania materiałów, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Okres przechowywania takich danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne dla dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez administratorów portali społecznościowych i internetowych.
 • Ponadto w pozostałych (innych niż powyższe) przypadkach, o których Administrator informuje na bieżąco – dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane na podstawie: 1/  dobrowolnie wyrażonych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 2/ obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 3/  niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W zakresie w jakim przewidują to obowiązujące przepisy prawa dotyczące danych osobowych, Użytkownik posiada następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO): Użytkownik posiada prawo uzyskania od Administratora potwierdzenia czy jego dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli ma to miejsce, posiada prawo dostępu do nich oraz uzyskania informacji m.in.: o celu ich przetwarzania, kategorii odnośnych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym jego dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych.
 2. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO): Użytkownik posiada prawo do żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych ze względu na ich nieprawidłowość bądź niekompletność.
 3. prawo do usunięcia danych osobowych czyli tzw. prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO) – w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące prawo Użytkownik posiada uprawnienie do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych i poinformowania podmiotów, którym Administrator przekazał jego dane, o żądaniu Użytkownika.
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO): w określonych przypadkach Użytkownik posiada prawo zażądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych tj.: a) gdy Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić Administratorowi prawidłowość tych danych; b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebne są one Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; d) Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 RODO – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika.
 5. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO): Użytkownik posiada prawo do otrzymania danych osobowych, które dostarczył Administratorowi oraz ich przesłania do innego, wybranego przez Użytkownika administratora danych osobowych. Prawo do przenoszenia przysługuje, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub przesłanki wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. O ile jest to technicznie możliwe, Użytkownik może także zażądać, by jego dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu uprawnionemu administratorowi.
 6. prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO): jeżeli Administrator przetwarza dane Użytkownika na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, Użytkownik w każdym czasie posiada uprawnienie sprzeciwienia się przetwarzaniu przez Administratora jego danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika. Sprzeciw Użytkownika w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie (z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w przepisach prawa). Wówczas Administrator nie może przetwarzać danych Użytkownika chyba, że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów Użytkownika, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli natomiast dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym np. wysyłki Newslettera – po otrzymaniu sprzeciwu Użytkownika (bez konieczności jego uzasadnienia) Administrator bezwarunkowo nie może już przetwarzać danych Użytkownika w takim celu.
 7. prawo do cofnięcia zgody (art. 7 RODO): jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), posiada on prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO): w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza obowiązujące przepisy, posiada on prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby zrealizować swoje prawa (z wyjątkiem prawa, o którym mowa w lit. h powyżej), Użytkownik powinien zwrócić się do Administratora za pośrednictwem e-maila na adres: daneosobowe@novascon.pl lub pisemnie na adres: Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa.

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, dostawcom usług telekomunikacyjnych, hostingowych, kurierskich, prawnych, a także podmiotom dostarczającym usługi analiz statystycznych, usługi reklamowe i marketingowe (w tym serwisy mailingowe), agencjom marketingowym czy podmiotom zapewniającym utrzymanie Serwisu Administratora oraz podmiotom świadczącym usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie ochrony danych osobowych.

Co do zasady Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jeżeli jednak zajdzie taka potrzeba może je przekazać poza EOG wyłącznie z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony zgodnego z RODO, m.in. poprzez: stosowanie odpowiednich zabezpieczeń w postaci standardowych klauzul umownych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, spełniających wymogi RODO; współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna i aktualna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

Narzędzia marketingowe

1/ Google Analytics – Administrator na stronie wykorzystuje narzędzie analityczne jakim jest Google Analytics. Narzędzie to wykorzystuje własne pliki cookies i za pomocą specjalnego kodu analizuje statystyki oraz weryfikuje ruch na stronie. Ma to na celu ulepszanie i rozwój strony internetowej Administratora. Google Analytics gromadzi m.in. anonimowe informacje dotyczące wizyt na stronie czy też dotyczące czasu poświęconego na stronie przez Użytkowników. W ramach usługi Google Analytics Administrator może korzystać z następujących funkcji reklamowych m.in.: (1) remarketing z wykorzystaniem Google Analytics; (2) raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google; (3) raporty danych demograficznych i zainteresowań w Google Analytics; (4) zintegrowane usługi, które wymagają od Google Analytics zbierania danych do celów reklamowych, w tym z wykorzystaniem identyfikatorów i plików cookies dotyczących reklam. Za pomocą ustawień przeglądarki, ustawień reklam, ustawień reklam aplikacji mobilnych i wszelkich innych dostępnych metod (np. funkcji rezygnacji konsumenckiej NAI) możesz zrezygnować z używanych przez nas funkcji reklamowych. Informacje o zbieraniu i przetwarzaniu danych przez Google dostępne są pod adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl.

2/ Google Ads – w celu rozwijania funkcjonalności strony Administrator może korzystać z narzędzia marketingowego Google Ads. Dzięki tej usłudze reklamy Administratora mogą wyświetlać się na zewnętrznych stronach internetowych, a na podstawie zebranych danych podczas kampanii reklamowych Administrator ma możliwość oceny skuteczności wybranych przez siebie środków reklamowych. Google Ads wykorzystuje pliki cookies, dzięki którym mierzone są parametry dotarcia z przekazem reklamowym do odbiorcy. Przykładowo w przypadku gdy Użytkownik odwiedza stronę internetową poprzez wybranie reklamy Google, Google Ads przechowa plik cookies na urządzeniu Użytkownika, z którego korzysta, zapamiętując w ten sposób, że dany Użytkownik odwiedził stronę. Jeżeli Użytkownik pozostawi Administratorowi swoje dane kontaktowe (np. poprzez zapisanie się do Newslettera) jest to informacja zwrotna (wskaźnik) dla Administratora o efektywności danej kampanii reklamowej czy innych podejmowanych przez Administratora celowych działaniach. Poza konwersją Google Ads, Administrator może korzystać również z funkcji remarketingu Google Ads. Pozwala ona na wyświetlanie Użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili stronę, reklam dla danego Użytkownika na podstawie jego zainteresowań z innych przeglądanych stron internetowych należących do Google. Zebrane dane Administrator wykorzystuje wyłącznie w celach statystycznych. Kampanie reklamowe zlecane są przez Administratora tylko na podstawie kryteriów zbiorczych (określonych grup docelowych), a nie na podstawie kryterium konkretnego Użytkownika korzystającego ze strony internetowej.

3/ Piksel Facebooka – na stronie internetowej Administrator może korzystać z narzędzia marketingowego jakim jest Piksel Facebooka, które zapewnia serwis Facebook. Piksel Facebooka jest narzędziem analitycznym, które za pomocą fragmentu kodu umieszczonego w witrynie, pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam w oparciu o analizę działań podejmowanych przez Użytkownika na stronie dla celów statystycznych i badania rynku. Piksel Facebooka dostarcza Administratorowi także wyczerpujących statystyk dotyczących wykorzystania jego strony internetowej. Dzięki temu Administrator może kierować do Użytkowników reklamy swoich produktów, które będą bardziej adekwatne do aktualnych zainteresowań danego Użytkownika.  Szczególne warunki dotyczące przetwarzania danych osobowych i inne zasady prywatności serwisu Facebook dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Dalsze informacje dotyczące funkcji działania Pikselu Facebooka dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153.

Media społecznościowe

Na stronie internetowej Administrator może umieszczać wtyczki do portali społecznościowych, np.: Facebook oraz Instagram. Zastosowanie funkcji wtyczki może wiązać się z wykorzystaniem plików cookies takich portali. Zastosowanie funkcji wtyczki następuje przez kliknięcie przycisku z odpowiednią ikoną, co powoduje bezpośrednie połączenie z profilem Administratora na poszczególnych portalach. W przypadku gdy Użytkownik korzysta ze strony internetowej, a jednocześnie pozostaje zalogowany na takich portalach, informacja o wejściu na stronę internetową zostaje odnotowana na tych portalach. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na to aby wskazane powyżej portale pozyskiwały informacje o jego wizytach w Serwisie, zaleca się uprzednie wylogowanie się ze swoich kont na takich portalach.

Polityka „Cookies”

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator (dotyczy plików cookies własnych).

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę Serwisu, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • „sesyjne” (session cookies) – które są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 • „stałe” (persistent cookies) które są plikami cookies przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

Zgodę na wykorzystywanie plików cookies można wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki lub ustawienia dotyczące ograniczenia śledzenia reklam na urządzeniu. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Osoby trzecie, w tym Facebook i Google, mogą wykorzystywać swoje pliki cookies (pliki cookies zewnętrzne), sygnały nawigacyjne i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z Serwisu i innych miejsc w Internecie i używać ich do świadczenia usług pomiarów i targetowania reklam. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://www.wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Administrator na bieżąco weryfikuje treść niniejszej Polityki Prywatności, aby była ona w pełni aktualna. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian lub uzupełnień, które mogą wynikać w szczególności z potrzeb dostosowywania do zmian w obowiązujących przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności lub też związanych z poszerzeniem oferty Administratora lub funkcjonalności Serwisu, Administrator będzie informować o tym na swoim Serwisie (np. poprzez wiadomość web push) lub może także przez przesłanie odpowiedniej wiadomości e-mail, gdy tylko zmiana zostanie opublikowana. Zawsze gdy Użytkownik korzysta z Serwisu zachęca się, aby odwiedził zakładkę „Polityka Prywatności”.

Data ostatniej aktualizacji Polityki: 15.04.2021